En nog een WordPress site

Home Geschiedenis

Geschiedenis

foto voormalig Havenspoor © Rob van der Rest

In het Rotterdamse Charlois was het Havenspoorpad ooit een oude spoorlijn die dienst deed als verbinding tussen de Rotterdamse havens en het achterland, in de volksmond ook wel ‘het olielijntje’ geheten.

Het Havenspoorpad is nu een fiets en wandelpad van ruim zes kilometer lang, en loopt van Charlois tot aan station Lombardijen. Het fietspad loopt voor een groot gedeelte over het oude tracé van de Havenspoorlijn, langs ondermeer Pendrecht, Zuidwijk en het gebied grenzend aan de Charloisse Lagedijk tot aan de wijk IJsselmonde.

De toenmalige Deelgemeente Charlois wenste veel meer groen binnen haar gebied en bedacht gezamenlijk met bewoners een plan  om nieuwe bomen langs het Havenspoorpad te planten. Dit monde uit in het groenproject Levenspad. Het project werd destijds getrokken door de ambtenaren van de deelgemeente Charlois, Andre de Wit en Joop van der Hor. De laatste was bij het Levenspad betrokken vanuit de viering van het 550 jarig bestaan van Charlois.

In maart 2011 werd een aanvang gemaakt met de aanleg van het Levenspad langs de fundamenten van de aloude havenspoorlijn.

Het project werd opgenomen in CharloisBOOMing, een initiatief om 1000 bomen binnen de toenmalige deelgemeente Charlois te planten en bood 275 inwoners en maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om een knotwilg langs het pad te adopteren ter herinnering aan een dierbare of een bijzondere gebeurtenis. Veel mensen gebruiken de boom om een (overleden) geliefde te eren of te herdenken.

Iedere adoptant ontving ook een oorkonde bij zijn adoptieboom

In 2014 werd het project afgerond. Ruim 275 bomen werden in deze periode geplant. In 2016 werd een extra boom toegevoegd nadat hiertoe een indringend verzoek was binnen gekomen bij het gebied Charlois van een bewoonster die hiermee zowel haar overleden echtgenoot als overleden dochtertje wilde gedenken.

Voor velen is het Levenspad dé plek waar mensen naartoe gaan om even stil te staan bij een beeld uit het verleden en te denken aan een geliefde die niet langer onder ons is. Uit gesprekken is gebleken dat zij hun boom ook echt zien als een gedenkplek, vaak het enige nog tastbare bewijs van het bestaan van hun overleden geliefde.

Bordje bij de adoptieboom van oud voetballer Coen Moulijn van Feyenoord

De adoptanten konden in eerste instantie een paaltje met daarop een bordje met een kort tekstje bij hun boom laten plaatsen.

De bordjes met daarop de dierbare teksten werden echter zo nu en dan door vandalen de grond uit getrokken en vernield, of sneuvelden tijdens het maaien van het gras.

In overleg met het Kunsternaarscollectief Mothership, besloot de toenmalige Deelgemeente Charlois te investeren in een duurzamere oplossing. Langs het levenspad kreeg iedere adoptant de mogelijkheid om de naam aan wie de boom was opgedragen op het pad te laten schilderen.

Namen schilderen op het Levenspad

Na het opheffen van de Deelgemeenten in 2014 was het Levenspad echter een beetje in de vergetelheid geraakt. Het onderhoud aan de boompjes op het pad ging de laatste jaren volgens veel adoptanten niet altijd even goed.

Takken waren door niet tijdig snoeien/knotten veel te lang geworden, waardoor uitbreken dreigt. Ook waren sommige namen op het pad na verloop van tijd beschadigd geraakt, of na reparaties aan het asfalt geheel verdwenen. In de loop der jaren waren ook een tiental boompjes  dood gegaan, en door de gemeente gerooid..

Bijeenkomst adoptanten in het Huis van de Wijk

Daarom besloot de Bewonersorganisatie BOCL in 2017  om zo veel mogelijk adoptanten te benaderen, en hun uit te nodigen voor een gezamenlijke bijeenkomst.

Op maandag 12 juni 2017 kwamen zo`n veertig adoptanten bij elkaar in het Huis van de Wijk op de Slinge.

Daar werd gezamenlijk besloten een vereniging Vrienden van het Levenspad op te richten. Het bestuur bestaat op dit moment  uit drie  personen, Debora de Roode, Eric Renes en voorzitter Rick Timmer.

Bezoek wethouder Eerdmans aan het Levenspad

In het voorjaar  van 2017 werd door adoptanten  een groot aantal fracties uit de gemeenteraad van Rotterdam uitgenodigd om zelf ook  eens een kijkje te komen nemen op het Levenspad. Zo kwamen o.a. het CDA, D`66. de Partij voor de Dieren en de SP op bezoek.

Ook LR wethouder Buitenruimte Joost Eerdmans werd door de adoptanten uitgenodigd. Op 21 juni bracht hij een bezoek aan het Levenspad. Net als alle fractieleden uit de gemeenteraad, was ook hij van mening dat zo`n mooi project als het Levenspad bewaard dient te blijven voor de toekomst.

Om die reden heeft het bestuur van de vereniging harde afspraken gemaakt met de gemeente Rotterdam [Stadsbeheer] over het onderhoud van de boompjes op het pad. Deze afspraken zijn ook schriftelijk vastgelegd door middel van een brief van  wethouder Eerdmans gericht aan de vereniging. Een van de gezamenlijk gemaakte afspraken is dat er  op regelmatige basis overleg zal gaan plaatsvinden tussen het bestuur van de Vrienden van het Levenspad en de gemeente Rotterdam [Stadsbeheer] over o.a. goed onderhoud aan de boompjes. Inmiddels is het overleg met Stadsbeheer goed op gang gekomen, en is de samenwerking uitstekend. Alle boompjes zijn in november 2017 geknot.

Informatieborden geplaatst

Onthulling infoborden door raadslid Aruna Radjkoemar en de vicevoorzitter van de Gebiedscommissie Charlois, Zeki Bran.

Er werd besloten de beschadigde of verdwenen namen die in 2014 op het pad waren geschilderd, niet meer te herstellen. Hiervoor in de plaats zijn er in november 2017 langs het Levenspad, in opdracht van het bestuur van de Vrienden,  een drietal grote informatieborden [150×100 cm] geplaatst, waarop alle namen zijn vermeld van de personen of instellingen waarvoor in het verleden een boom werd geadopteerd. Tevens wordt er op de borden kort iets verteld over de geschiedenis en achtergrond van het Levenspad. Deze drie informatieborden werden op zaterdag 18 november feestelijk onthult.

Op onze website staat ook een pagina met alle namen aan wie of wat een boompje is opgedragen. [Klik Hier]

Aanplant nieuwe adoptiebomen

Bij elke boom is tevens een tegel, met daarop een nummer welke correspondeert met een naam en nummer op de borden neergelegd. Ook werden er twee extra keien, met daarop een naambord met de tekst Levenspad, langs het pad neergelegd. Op 3 locaties ligt nu een kei en staat er een bord. [Krabbendijkestraat, Smitshoekseweg, Brasserie Vrijenburg]

Uitbreiding Levenspad richting IJsselmonde

In december 2017 werd een begin gemaakt met de uitbreiding van het Levenspad richting IJsselmonde. Tussen het Vaanpleinviaduct en de Pascalweg zijn door de gemeente 76 nieuwe boompjes aangeplant. Op zaterdagmiddag 24 februari werden in een bomvolle serre bij kinderboerderij De Kooi op de Maeterlinckweg deze nieuwe adoptiebomen middels een genummerde oorkonde aan nieuwe adoptanten uitgereikt.

Ambassadeurs Ben Wijnstekers en Ed Goverde bij hun gezamenlijke boom

Ook alle  ambassadeurs van de Vrienden van het Levenspad  ontvingen van de voorzitter van de Vrienden van het Levenspad op deze dag een eigen gezamenlijke adoptieboom [nr. 300] en tevens een genummerde oorkonde.

Aangezien er nog genoeg belangstelling was van adoptanten,  heeft de gemeente Rotterdam in overleg met het bestuur van de Vrienden van het Levenspad in 2018 besloten nogmaals 100 nieuwe bomen aan te gaan planten. Deze boompjes werden ook allemaal geadopteerd.

Verder werd bij deze nieuw aangeplante bomen ook een genummerde tegel geplaatst. Deze nummers corresponderen weer met de namen en nummers op de grote informatieborden die ook langs dit gedeelte van het Levenspad werden geplaatst.

Bromfietsers op Havenspoorpad

In juli 2020 werd bekent dat de gemeente Rotterdam voortaan ook bromfietsers wilde toelaten op het Havenspoorpad. Het bestuur van de Vrienden van het Levenspad, de Rotterdamse Fietsersbond en een groot aantal omwonenden was het hier niet mee eens, en er werd bezwaar aangetekend tegen de plannen.

Politiek weert brommers alsnog van het Havenspoorpad

Brommers moeten alsnog geweerd worden van het Havenspoorpad in Rotterdam-Zuid. Dat is, wat de gemeenteraad het stadsbestuur opdraagt met een -op 08 april 2021- unaniem aangenomen motie.

De Fietsersbond en Vrienden van het Levenspad vinden nu de gemeenteraad aan hun zijde. Die stelt dat brommers voor onveilige situaties zorgen op het vrijliggende pad, waar volgens tellingen van de gemeente driehonderd fietsers per uur gebruik van maken.

Op 14 januari 2022 schrijft de gemeente aan de Rechtbank Rotterdam:

Geachte heer/mevrouw,

Bij brief van 21 december jl. verzocht uw rechtbank om de uitkomst van de evaluatie van het verkeersbesluit welke onderdeel vormt van de beslissing op bezwaar van 10 december 2020. Ook gaf uw rechtbank aan in kennis te willen worden gesteld van de reactie van eiseres, de Fietsersbond Rotterdam, op de uitkomst van die evaluatie.

Zoals u uit het procesdossier hebt kunnen opmaken, had verweerder met de keuze voor het bestreden verkeersbesluit waarbij bromfietsers op het Havenspoorpad worden toegelaten, voor ogen een feitelijk bestaande situatie te formaliseren.

De Fietsersbond Rotterdam plaatste vraagtekens bij die keuze; men vreesde naast overlast in de vorm van geluid- en stankhinder ook veiligheidsrisico’s voor de fietsers als een gevolg van de te verwachten toename van veelal (te) hard rijdende bromfietsers.

Tegen die achtergrond adviseerde de Algemene bezwaarschriftencommissie verweerder om aan het verkeersbesluit een evaluatiemoment te koppelen. Verweerder heeft dat advies opgevolgd en aan de hand van tellingen en metingen een vergelijking gemaakt tussen het aantal verkeersdeelnemers van het Havenspoorpad vóór en na plaatsing van de vereiste verkeersborden G12a (verplicht fiets/bromfietspad). Anders dan verweerder nadrukkelijk voor ogen had, tonen die tellingen aan dat het aantal bromfietsers dat sinds de plaatsing van de vereiste borden van het Havenspoorpad gebruik maakt in betekenende mate is toegenomen.

Daarbij wordt weliswaar ruim onder het -gezien de breedte van het pad- toegestane maximaal aantal van 300 deelnemers per etmaal gebleven maar maken de geconstateerde snelheidsovertredingen dat verweerder- in ieder geval bij de huidige inrichting van het pad – de verkeersveiligheid van de deelnemers onvoldoende kan verzekeren (artikel 2 Wegenverkeerswet 1994).

Om die reden herroept verweerder hierbij het verkeersbesluit van 2 juli 2020 met kenmerk 20/0008568 – AS20/05856. Aangezien verweerder aan de beslissing op bezwaar uitvoering heeft gegeven welke tot voormelde herroeping aanleiding heeft gegeven, meent verweerder dat daarmee aan de situatie recht is gedaan. Verweerder zal aan de Fietsersbond Rotterdam het griffierecht vergoeden.

Verweerder verzond deze brief per gelijke post aan de Fietsersbond Rotterdam.

In maart 2021 bestond het Levenspad 10 jaar.